I. DEFINICJE

 1. Określenia: „OWSiD”, „OWS” „Warunki”, „niniejsze Warunki” „niniejszym”, „poniżej”, „powyżej” oraz inne użyte w podobnym kontekście oznaczają niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy. 
 2. Określenie „towar handlowy” „towar” oznacza systemowe regały aluminiowe alushelf.com, części zamienne i akcesoria do systemowych regałów alushelf.com, a także inne akcesoria będące przedmiotem sprzedaży wykonywanej przez Sprzedającego. 
 3. Określenie „Sprzedający” lub „Strona Sprzedająca” oznacza CEDR Joanna Sadowska z siedzibą w Warszawie. 
 4. Określenie „Kupujący” lub „Strona Kupująca” oznacza dowolny podmiot krajowy lub zagraniczny (osobę prawną lub fizyczną) dokonująca zakupu towarów handlowych u Sprzedającego. 
 5. Określenie „Strona” lub „Strony” oznacza Stronę Sprzedającą i Kupującą łącznie. 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Podane poniżej Warunki dotyczą każdej transakcji sprzedaży i każdej dostawy towarów handlowych dokonywanych pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. 
 2. Warunki niniejsze obowiązują Strony przy wszystkich kolejnych transakcjach, bez względu na ich przedmiot. 
 3. Wszelkie zmiany, dodatkowe uzgodnienia, zawieszenia lub wypowiedzenia warunków wymagają pisemnej zgody Sprzedającego. 
 4. Warunki niezgodne z poniższymi postanowieniami nie wiążą Sprzedającego, nawet, jeżeli nie zostały w sposób wyraźny zanegowane przez Sprzedającego. Warunki takie wiążą Sprzedającego, o ile wyrazi on pisemnie zgodę na odmienne uregulowanie wzajemnych praw i obowiązków Stron. Błędy i oczywiste pomyłki nie są wiążące dla stron. W szczególności wyłączone jest akceptowanie jakichkolwiek „Ogólnych Warunków Zakupów” Strony Kupującej, lub innych warunków lub dokumentów o podobnym charakterze poprzez podpisanie przez Sprzedającego potwierdzenia zamówienia lub też jakichkolwiek innych dokumentów powołujących się na te warunki. 

III. ZAWARCIE UMOWY

 1. Katalogi, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach oferowanych przez Sprzedającego, mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania zamówień.
 2. Przedstawiciele handlowi Sprzedającego działają jedynie w granicach udzielonych im pełnomocnictw. Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania Przedstawicieli handlowych przekraczające zakres udzielonego im pełnomocnictwa. 
 3. Wszelka dokumentacja pisemna, w tym rysunki, kosztorys, oferty itp. nie mogą być udostępnione osobom trzecim i są przeznaczone wyłącznie w celu zawarcia konkretnej umowy sprzedaży. Wzorce i próbki udostępnione przez Sprzedającego, mają wyłącznie charakter materiałów poglądowych i wystawowych, nie mogą być udostępniane osobom trzecim i muszą być niezwłocznie zwrócone na żądanie przedstawiciela firmy CEDR Joanna Sadowska.
 4. Podstawą zawarcia Umowy Sprzedaży jest potwierdzenie przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji, wskazujące wartość towaru, termin płatności,  ceny oraz termin dostawy. Wszelkie zmiany i zastrzeżenia do Potwierdzenia Zamówienia mogą być dokonane jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do korekty Potwierdzenia Zamówienia oraz do odmowy realizacji zamówienia bez podania przyczyny.

IV. DOSTAWA

 1. Data dostawy określona na Potwierdzeniu Zamówienia jest wiążąca pod warunkiem, że:
  • Kupujący podał pełne i poprawne dane zamawianych towarów (w tym wszystkie wymiary). W przypadku wystąpienia niejasności odnośnie zamawianego produktu lub dokonania zmian w zamówieniu, termin dostawy zostanie odpowiednio zmieniony. 
  • dotrzymania przez Kupującego terminów płatności wystawionych wcześniej faktur lub dokonania przedpłaty za fakturę pro-forma.  W razie powstania jakiejkolwiek zaległości w płatności wymagalnych faktur lub w razie przekroczenia ustalonego z danym Kupującym limitu kredytowego, Sprzedający ma prawo wstrzymać dostawy, a także odmówić przyjęcia do realizacji nowych zamówień Kupującego. 
 2. Sprzedający zobowiązuje się do terminowego wykonywania dostaw. W żadnym jednak wypadku Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie terminu spowodowane przyczynami niezależnymi od niego tzw. siłą wyższą, lub innymi okolicznościami niezależnymi od Sprzedającego. Do zdarzeń określanych mianem siły wyższej zalicza się m.in. niezawinione przez Sprzedającego zakłócenia w funkcjonowaniu zakładu, braki surowca, ograniczenia spowodowane zarządzeniem władz, strajkami, klęską żywiołową itp. 
 3. Do chwili ustania przeszkody Sprzedający może wstrzymać lub ograniczyć dostawę względnie odstąpić od umowy. 
 4. W przypadku wstrzymania lub ograniczenia dostawy, bieg terminu dostawy ulega zawieszeniu, co do całości lub części dostawy objętej wstrzymaniem, do chwili ustania przeszkody. 
 5. W żadnej z wyżej wymienionych sytuacji nie uważa się, że Sprzedający nie wykonał lub nienależycie wykonał zobowiązania i nie przyznaje się Kupującemu prawa do żądania odszkodowania lub kar umownych. 
 6. Każda dostawa może być realizowana przez Sprzedającego częściowo. Określenie ilości, rodzaju i terminu należy do Sprzedającego. 
 7. W przypadku umowy o współpracy w zakresie stałych dostaw, każdą pojedynczą dostawę traktuje się jako odrębną umowę sprzedaży. Postanowienia niniejszych warunków o zawarciu umowy stosuje się odpowiednio. 
 8. Jeżeli Sprzedający opóźni się z realizacją poszczególnej dostawy lub, jeżeli jej realizacja stanie się niemożliwa, Kupujący może odstąpić od umowy w zakresie pozostałych dostaw, jednak bez prawa do żądania odszkodowania za szkodę jaką poniósł w wyniku niezrealizowania dostaw przez Sprzedającego. 
 9. Jeśli dostawa jest opóźniona z powodów przypisywanych Kupującemu lub jeśli nie zostanie odebrana przez Kupującego we właściwym czasie, Sprzedający wg własnego uznania i bez żadnej odpowiedzialności ma prawo zmagazynowania wyrobów na ryzyko Kupującego, zafakturowania ich na warunkach Ex WORKS i obciążenia Kupującego kosztami składowania. Jeśli składowanie odbywa się w magazynach Sprzedającego koszty składowania wynoszą nie mniej niż 0,01% wartości fakturowanej za każdy dzień składowania począwszy od daty zgłoszenia gotowości do wysyłki. Sprzedający ma prawo wyznaczenia kolejnego terminu odbioru, a po przekroczeniu tego terminu ma prawo sprzedaży lub dowolnego dysponowania towarem. Sprzedaż lub inne rozdysponowanie towarem nie zwalnia Kupującego od obowiązku zapłaty należności za towar. Sprzedaż lub inne rozdysponowanie towarem nie zwalnia Kupującego od obowiązku zapłaty należności naliczonej Kupującemu przez Sprzedającego z tytułu składowania. 
 10. Sprzedający nie odpowiada za kary umowne płatne przez Kupującego na rzecz jego kontrahentów lub za inne roszczenia podnoszone przez kontrahentów wobec Kupującego z tytułu opóźnienia w dostawie. 
 11. Sprzedający zastrzega sobie prawo do przygotowania i wykonania częściowych dostaw oraz do wystawienia oddzielnych faktur za takie częściowe dostawy.  12. Wydanie towarów następuje z chwilą załadowania towarów na środki transportowe. W momencie, gdy towar opuści magazyn, na Kupującego przechodzą wszelkie korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej jego utraty lub uszkodzenia. 
 12. Wykonanie umowy przez Sprzedawcę następuje z momentem wydania zamówionych towarów przewoźnikowi.
 13. Przed rozładunkiem Kupujący ma obowiązek zbadać dostarczony towar w sposób odpowiedni do wielkości i rodzaju towaru oraz sposobu opakowania. W razie stwierdzenia jakichkolwiek braków lub uszkodzeń, które mogły powstać w czasie transportu, Kupujący ma obowiązek spisać Protokół Szkody oraz powiadomić niezwłocznie Sprzedającego (nie później niż następnego dnia po dniu dostawy) pod rygorem utraty roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu wobec Sprzedającego.
 14. Kupujący zapewnia rozładunek oraz złożenie towaru, a także ponosi koszty i ryzyko z tym związane. 
 15. W przypadku gdy uzgodnione warunki realizacji zamówienia obejmują dostawę towarów do miejsca przeznaczenia wskazanego w zamówieniu środkami transportu Sprzedawcy, rozładunek winien zostać dokonany przez Kupującego niezwłocznie, tj.  najdalej w ciągu dwóch godzin od przyjazdu środka transportu do miejsca przeznaczenia. W przypadku gdy Kupujący nie dokona rozładunku w oznaczonym czasie ponosi on koszty przestoju środka transportu. 

V. WYSYŁKA

 1. W przypadku dostawy za pośrednictwem spedytora lub przewoźnika, ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia towaru przechodzi na Kupującego, w chwili wydania przez Sprzedającego towaru spedytorowi lub przewoźnikowi. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubytków i braków w samym towarze, jak i jego opakowaniu, powstałych po tej chwili. Jeżeli klient chce odebrać /odbiera towar samodzielnie, to odbiór następuje na zasadzie EX work według incoterms 2000. W przypadku sprzedaży za granicę klient/Kupujący jest zobowiązany samodzielnie zorganizować transport oraz ponosi ryzyko transportu i załadunku w siedzibie Sprzedającego EX work według incoterms 2000. 
 2. Jeżeli Kupujący nie określi w stosownym czasie, jednak nie później niż 2 dni robocze przed dokonaniem wysyłki towaru przez Sprzedającego, sposobu i rodzaju opakowania oraz środka transportu, jakim ma być realizowana dostawa, Sprzedawca może dowolnie, z zachowaniem należytej staranności, dokonać wyboru opakowania i środka transportu oraz przesłać przedmiot umowy Kupującemu na jego koszt. Opakowanie, jego sposób i rodzaj – ponad standard zapewniany przez Sprzedającego – jest dodatkowo płatna przez Kupującego. 

VI. CENY

 1. Podane w cennikach, ofertach, potwierdzeniach ceny są cenami netto (bez podatku VAT). W przypadku zmiany obowiązujących stawek VAT cena brutto ulegnie zmianie. Do każdej ceny netto zostanie doliczony podatek VAT, który Kupujący jest zobowiązany zapłacić wraz z ceną netto. Cenniki zawierające ceny wyrażone w euro są cenami netto. Sprzedaż następuje w euro lub w złotych polskich po przeliczeniu cen wskazanych w euro na złote wg. kursu Narodowego Banu Polskiego tabela A kursów średnich walut obcych z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury sprzedaży.
 2. Cena sprzedaży nie zawiera kosztów transportu, rozładunku, złożenia i wstawienia produktów do pomieszczenia. 
 3. Ceny zawierają standardowe opakowania, wszelkie niestandardowe opakowania będą fakturowane oddzielnie. 
 4. Dla zamówień, których realizacja przekracza okres trzech miesięcy, zachowujemy prawo do zmiany potwierdzonych cen.

VII. PŁATNOŚCI

 1. Faktury wystawione przez Sprzedającego stają się należne i wymagalne w terminie podanym na fakturze. Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień zapłaty dokonanej gotówką lub dzień wpływu kwoty zapłaty na konto Sprzedającego; przy czym płatności uważa się za dokonane tylko w sytuacji ich dokonania w całości. 
 2. Jeżeli termin zapłaty przypada na dzień wolny od pracy, zapłata może zostać dokonana następnego dnia roboczego. 
 3. Faktura jest równocześnie pierwszym wezwaniem do zapłaty. 
 4. Jakiekolwiek zaliczki lub przedpłaty uiszczone przez Kupującego na poczet przyszłych dostaw nie będą stanowić zadatku w rozumieniu kodeksu cywilnego, chyba, że Sprzedający pisemnie potwierdzi konkretną wpłatę, jako zadatek. 
 5. Jeżeli ustalone terminy płatności zostaną przekroczone, prawne następstwa opóźnienia (nie wywiązania się z płatności) mogą zostać podjęte bez zawiadomienia. 
 6. Jeżeli Kupujący opóźnia się z zapłatą jednej lub kilku należności, Sprzedający może uzależnić realizację dalszych dostaw od uiszczenia zapłaty albo udzielenia przez Kupującego zabezpieczenia takich należności. Sprzedający może także odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym. W tej sytuacji, wszystkie zobowiązania Kupującego wobec Sprzedającego stają się natychmiast wymagalne, z dniem odstąpienia przez Sprzedającego od umowy. 
 7. Zastrzegamy sobie prawo do wymagania przedpłaty dla pierwszych zamówień od nowych Klientów, jak również w przypadku, jeżeli Nabywca nie posiada wystarczającej wiarygodności kredytowej. Sprzedawca  zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostawy w razie niedokonania wymaganej przedpłaty.
 8. Przed przyznaniem Kupującemu kredytu kupieckiego oraz terminu płatności Sprzedający może wystąpić do Kupującego o przedstawienie dokumentów finansowych potwierdzających dobrą kondycję finansową Kupującego lub zlecić weryfikację zdolności płatniczej Kupującego niezależnej wywiadowni gospodarczej lub ubezpieczycielowi. W przypadku wątpliwości co do rzetelności płatniczej Kupującego, Sprzedający może odmówić realizacji zamówień z odroczonym terminem płatności.
 9. W rozliczeniach między Stronami wyłączone zostaje stosowanie jakichkolwiek wzajemnych potrąceń. 
 10. Płatność dokonywana jest wyłącznie na rachunek bankowy wskazany w fakturze Sprzedającego. Zlecenia płatnicze, czeki w szczególności weksle przyjmowane są tylko na podstawie specjalnej umowy. Koszty realizacji weksla ponosi Kupujący. Za dzień otrzymania zapłaty uważa się dzień wpłynięcia środków pieniężnych na konto bankowe.

VIII. ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI

 1. Towar dostarczany Kupującemu pozostaje własnością Sprzedającego do chwili uiszczenia przez Kupującego w całości ceny sprzedaży. 
 2. W przypadku zgłoszenia Kupującemu przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń w stosunku do towaru będącego własnością Sprzedającego, Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Sprzedającego oraz podjąć wszelkie działania mające na celu ochronę praw Sprzedającego. W przypadku zaniedbania ww. obowiązku Kupujący ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Sprzedającego. 
 3. W przypadku zalegania przez Kupującego z zapłatą za towar, Kupujący jest zobowiązany na żądanie Sprzedającego natychmiast i bezwarunkowo oddać Sprzedającemu dostarczony towar w całości. 
 4. Żądanie i odebranie towaru przez Sprzedającego nie powoduje – o ile Strony nie ustaliły inaczej – odstąpienia przez niego od umowy dostawy, a jedynie stanowi zabezpieczenie realizacji przez Kupującego zobowiązań wobec Sprzedającego. 
 5. Koszty dostarczenia (zwrotu) towaru Sprzedającemu ponosi Kupujący. 

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

 1. Za prawidłowość i kompletność danych zawartych w zamówieniu lub w dokumentacji przekazanej Sprzedającemu odpowiada Kupujący. 
 2. Za możliwości zastosowania i skutki wykorzystania towarów dostarczonych przez Sprzedającego w określonych rozwiązaniach konstrukcyjnych Kupującego, odpowiada Kupujący, nawet, jeżeli Sprzedający był włączony jako doradca lub konsultant w przygotowanie konstrukcji i finalnego produktu Kupującego. 
 3. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za możliwość i prawidłowość zastosowania swoich towarów w określonych rozwiązaniach i produktach finalnych Kupującego, tylko wówczas, gdy wynika to wyraźnie z uzgodnień między Stronami. Sprzedający nie ponosi jednak ww. odpowiedzialności, jeżeli Kupujący nie zastosował się do wyraźnych wskazówek, zaleceń i instrukcji Sprzedającego. 
 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego z tytułu wad produktu lub towaru wykonanego przez Kupującego z zastosowaniem towarów dostarczonych przez Sprzedającego.
 5. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności wobec drugiej za utracone korzyści oraz jakąkolwiek inną szkodę, jaką Strona poniesie w wyniku niezrealizowania Umowy/Warunków lub zrealizowania jej w sposób nienależyty. 

X. GWARANCJA, RĘKOJMIA, REKLAMACJE

 1. Sprzedający udziela gwarancji na sprzedawany towar handlowy na zasadach określonych w niniejszych OWSiD.
 2. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem wydania przedmiotu umowy Kupującemu i kończy z upływem 12 miesięcy. 
 3. Kupujący lub przewoźnik mają obowiązek zbadania towaru w momencie jego wydania pod kątem wad ukrytych, jawnych oraz braków ilościowych. 
 4. Towar odebrany przez Kupującego lub przewoźnika bez zastrzeżeń uważa się za towar bez wad. 
 5. Jeżeli towar został wydany w opakowaniu zbiorczym to wady towaru lub braki ilościowe należy zgłosić przy odbiorze towaru od przewoźnika. 
 6. Sprzedający udziela gwarancji, która obowiązuje tylko na terenie Polski. Wywiezienie towaru za granicę Polski skutkuje utratą gwarancji. Naprawy gwarancyjne nie będę wykonywane poza granicą Polski. Wszelkie naprawy nawet w okresie gwarancji wykonywane poza granicą Polski obciążają Kupującego. W sytuacji, jeżeli Kupujący chce, aby Sprzedający wykonał naprawę za granicą Polski naprawa taka będzie naprawą odpłatną w każdym zakresie, w tym odpłatne są części, robocizna, dojazd i inne. Naprawa zostanie wykonana po wcześniejszym wpłaceniu przez Kupującego zaliczki na poczet przyszłej naprawy w wysokości szacunkowych kosztów naprawy. . 
 7. Rękojmia jest wyłączona mocą niniejszych OWSiD. 

XI. ODSTĄPIENIE PRZEZ KUPUJĄCEGO OD UMOWY

 1. Poza przypadkami odstąpienia od umowy przewidzianymi przez kodeks cywilny strony mogą rozwiązać umowę za porozumieniem. W przypadku rozwiązania umowy Sprzedający nie ma obowiązku przyjęcia z powrotem niewadliwego towaru będącego przedmiotem dostawy. Jeżeli jednak Sprzedający wyrazi zgodę na odstąpienie przez Kupującego od umowy i przyjęcie z powrotem produktów będących przedmiotem zamówień, koszt dostarczenia towaru, który ma być przyjęty z powrotem przez Sprzedającego ponosi Kupujący. 
 2. W przypadku rezygnacji przez Kupującego z zakupu zamówionego towaru, odstąpienia przez Kupującego od umowy lub odstąpienia przez Sprzedającego od umowy z winy Kupującego, Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowną w wysokości 30% zamówienia brutto. Kupujący zapłaci karę umowna po pierwszym pisemnym wezwaniu przez Sprzedającego. 

XII. WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU, MIEJSCE WYKONANIA

 1. Wszelkie spory wynikające z umów zawieranych na podstawie Ogólnych Warunków Sprzedaży rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego.
 2. Miejsce wykonania to Warszawa, Polska.
 3. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków oraz zmiany umów pomiędzy stronami wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

XIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży oraz zawierane na ich podstawie umowy sprzedaży podlegają prawu polskiemu. W przypadkach nie uregulowanych w Ogólnych Warunkach Sprzedaży lub umowie sprzedaży mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. Sprzedający wyłącza stosowanie Konwencji Genewskiej CISG w stosunkach handlowych.
 2. Akceptując niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży Kupujący wyraża zgodę na przetworzenie danych osobowych przez Sprzedającego oraz podmioty działające na jej zlecenie w związku z realizacją umów sprzedaży. Kupującemu przysługują wszelkie uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 z dnia 6 lipca 2002 r.).
 3. W przypadku sporządzenia umów i warunków zakupu w języku polskim i obcym, językiem nadrzędnym kontraktu jest język polski. W przypadku różnic pomiędzy polskojęzyczną wersją umowy a obcą, rozstrzygające znaczenie ma brzmienie wersji polskiej.